Regulamin sklepu

REGULAMIN ARTDEALERS.PL
  1.
   POSTANOWIENIA WSTĘPNE
   • Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się pod adresem URL https://www.artdealers.pl zwanego dalej "Platformą".
   • Platforma prowadzona jest przez StartUp Art. Dealers prowadzony przez Gabriele Kędzia w ramach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Warszawa, ul. Al. Księcia Poniatowskiego 1 Klatka k4, Poziom 1 , 03 – 901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, zwany dalej "Administratorem".
   • Adres Platformy i dane kontaktowe: adres internetowy – www.artdealers.pl. e-mail – artdealersapp@gmail.com telefon 609-711-508, adres korespondencyjny – ul. Synogarlicy 4, 02-893 Warszawa
   • Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Platformy powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
   • Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
   • Od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy, każdy z Użytkowników, zwanych dalej „Użytkownikami Platformy”, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   • Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL http//www.artdealers.pl

    

    2.
     DEFINICJE
     • Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem artdealers.pl której zasady działania zostały opisane w niniejszym Regulaminie.
     • Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która zamieszcza ogłoszenia w ramach Platformy w przedmiocie sprzedaży towarów z asortymentu rękodzieła, dzieł sztuki, plakatów, obrazów - dokonała rejestracji oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
     • Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza dokonać zakupu towarów z oferty Sprzedawcy oraz która dokonała Rejestracji oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
     • Przedsiębiorca–Konsument osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
     • Konto – dostęp do Platformy, powiązany z indywidualnym loginem oraz hasłem dostępu, nadawany Użytkownikom przez Administratora: na podstawie dedykowanego formularza rejestracyjnego oraz pozytywnej weryfikacji przez Administratora podanych informacji.
     • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
     • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową www.artdealers.pl.
     • Użytkownik Platformy – Sprzedawca oraz Kupujący posiadający aktywne Konto.
     • Usługa – Zakres usług świadczonych przez Platformę. Zakres usług obejmuje w szczególności:
     1. Publikację ogłoszeń Sprzedawców
     2. Umożliwienie przeprowadzania komunikacji miedzy Użytkownikami
      • Ogłoszenie - informacja przekazywana Administratorowi przez Sprzedawcę dotycząca oferowania do sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Informacja ta następnie podlega weryfikacji przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.
      • Umowa kupna sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Administratorem na warunkach przez nich uzgodnionych.
      • Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu dedykowanego formularza rejestracyjnego, dostępnego na łamach strony internetowej https://art-dealerz.sp-seller.webkul.com/index.php?p=login.
      • Mailing / Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu StartUp-u, świadczona przez StartUp na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Mailingu/Newslettera, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym.
      • Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Platformy - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
        3.
        TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY
        • Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne:
         • posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
         • mieć dostęp do sieci Internet;
         • zainstalowaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Chrome, Safari , Mozilla Firefox, Opera - ich nowsze wersje);
         • włączoną akceptację plików Cookies oraz Skryptów Java.
        • Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
        • Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 3.1. jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
        • Platforma zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
        • Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
        • Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Platformie.
        • Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności i Cookies” udostępnionej pod adresem https://artdealers.pl/pages/polityka-prywatnosci-i-cookies stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
         4.
          POSTANOWIENIA OGÓLNE
          • Administrator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą:
           • zapoznanie się przez Klientów z podstawowymi informacjami na temat towarów oferowanych przez Sprzedawców;
           • dodanie Ogłoszenia przez Sprzedawcę
           • Zakup produktów od Sprzedawców.
          • Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania nt. udostępniania Użytkownikom Platformy poszczególnych technicznych funkcjonalności Platformy wymienionych niniejszym Regulaminie.
          • Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Platformie, były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Sprzedawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.
          • Nabycie produktów od Sprzedających następować będzie na podstawie odrębnej umowy zawieranej z Administratorem serwisu .
          • Sprzedaż towarów Kupującym następuje na podstawie niniejszego Regulaminu .

           

           5.
           ZAKRES USŁUG
           • W ramach Platformy Sprzedawca ma możliwość zaprezentowania swoich towarów, w formie ogłoszenia a Kupujący ma możliwość m.in. odnalezienia informacji o towarach Sprzedawcy.
            6.
            OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI
            • Rejestracja w Platformie dla Użytkowników jest nieodpłatna.
            • Funkcjonalność Platformy pozwala Użytkownikowi na rejestrację w ramach jednego z dwóch typów kont na Platformie: konto Sprzedawcy oraz konto Kupującego
            • W celu korzystania z Platformy wymagana jest rejestracja Użytkownika poprzez wypełnienie dedykowanego dla danego typu konta formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej https://art-dealerz.sp-seller.webkul.com/index.php?p=login oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
            • Użytkownik przez akceptacje Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
             • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Platformy;
             • zapoznałem się z Regulaminem;
             • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
            • Użytkownik podczas Rejestracji zobowiązany jest podać m. in. następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, opis prowadzonej działalności, asortyment towarów, numer REGON, numer NIP, numer PESEL, adres strony WWW. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania wyżej wymienionych informacji, które są niezbędne do podjęcia decyzji o współpracy
            • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika na Platformie.
            • Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:
             • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
             • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
             • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
             • dokonując rejestracji Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

             

            7.
            KONTO NA PLATFORMIE
            • Od otrzymania dostępu do konta Użytkownik Sprzedawca ma możliwość dodawania Ogłoszenia, w którym wskazuje:
            1. Towar
            2. Zdjęcia o rozdzielczości minimum 1024x 1024
             • Administrator może odmówić utworzenia Konta Użytkownikowi, a utworzone już Konto Użytkownika Platformy w każdej chwili usunąć, jeżeli poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ono sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Platform.
             8.
             ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ KUPUJĄCYCH
             1. Administrator, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
             2. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
             3. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
             4. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
             5. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
             6. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie
             7. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem / dostępnego po naciśnięciu przycisku –„ zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
              1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
              2. Adres email
              3. Numer telefonu
              4. Nr PESEL lub NIP
              5. Dane adresowe do wysyłki
             8. Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
             9. Wszystkie ceny podawane na stronach Platformy są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
             10. Serwis zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
             11. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Administratora przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
              1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest natychmiast. po złożeniu zamówienia przez Klienta;
              2. Administrator może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Administrator niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
              3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
             12. Kupujący i Administrator związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
             13. W serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:
              1. system płatności elektronicznych.
             14. Termin na wykonanie płatności to chwil w, której kupujący zrealizuje płatność za pomocą przelewów 24.
             15. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
             16. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 14 dni roboczych:
              1. od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
              2. od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
             17. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem wybranej w ramach zamówienia firmy kurierskiej lub operatora pocztowego . Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
             18. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
             19. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki za pośrednictwem którego można śledzić przesyłkę na stronie operatora.
             20. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
             21. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Klientowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Serwis  przewoźnikowi, jeżeli nie miał on wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
             22. Wraz z produktem Serwis wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
             23. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
              1. Imię i nazwisko/firmę,
              2. Adres zamieszkania/siedziby,
              3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
              4. Numer zamówienia,
              5. Adres korespondencyjny

             Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

             1. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

              

              9.
              MAILING / NEWSLETTER
              • Przedmiotem usługi Mailing / Newsletter jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez StartUp na adres e-mail Użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem, którego wydawcą jest StartUp.
              • Usługa Mailing / Newsletter jest bezpłatna i jest dostępna dla każdego Użytkownika pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w pkt. 9.4. Regulaminu.
              • Mailing / Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, informacje dotyczące działalności bloga, aktualną ofertę świadczonych usług, promocyjną ofertę świadczonych usług, których organizatorem jest StartUp lub podmioty z nim współpracujące.
              • Zamówienie usługi Mailing / Newsletter następuje za pośrednictwem wypełnienia formularza rejestracyjnego po udzieleniu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 03-901 Warszawa, ul. Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie zasadami zawartymi w dokumencie „Polityki prywatności i Cookies” dostępnym na stronie internetowej https://artdealers.pl/pages/polityka-prywatnosci-i-cookies
              • Korzystanie przez Użytkownika z usługi Mailing / Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
              • Użytkownik zamawiający usługę Mailing / Newsletter powinien podać swój adres poczty elektronicznej.
              • Każde wydanie Mailingu / Newslettera zawiera:
               • wskazanie StartUp-u jako nadawcy;
               • wypełnione pole „Temat” określające treść Mailingu / Newslettera;
               • informację o sposobie rezygnacji z usługi Mailingu / Newslettera lub zmiany adresu poczty elektronicznej usługobiorcy.
              • Szczegółowe warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez StartUp zawarte są w dokumencie „Polityki prywatności i Cookies „ dostępnej na stronie internetowej https://artdealers.pl/pages/polityka-prywatnosci-i-cookies Dokument polityki prywatności zawiera również informacje o szczegółowych zasadach przetwarzania plików Cookies przez StartUp.
              • Każdy odbiorca Mailingu / Newslettera ma prawo odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 9.4. Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach usługi Mailing/Newsletter lub przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail artdealersapp@gmail.com.

               10.
               PRAWA I OBOWIĄZKI
                • Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Platformy w celu korzystania z niej przez Użytkowników Platformy.
                • Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do:
                 • przejściowego zaprzestania utrzymywania Platformy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy na zasadach opisanych w pkt 10.2.2;
                 • wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników informacji technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy i realizacją Usług;
                 • zablokowania dostępu do Platformy Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora;
                 • zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta w Platformie w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika Platformy
                • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
                 • treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;
                 • działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik Platformy przekazał kody dostępu do swojego konta w Platformie;
                 • jakiekolwiek zobowiązania Użytkowników w związku podpisaną między stronami Umową ;
                 • rękojmie/gwarancje udzieloną przez Użytkownika;
                 • zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania przez Umowy sprzedaży oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez nich informacji, warunków, cen;
                 • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek usunięcia konta Klienta, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Klienta bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
                 • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika Platformy danych oraz informacji Platformy;
                 • zobowiązania finansowe ze strony Użytkownika w odniesieniu do zawartej Umowy z innym Użytkownikiem.
                • Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika Platformy, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności ich zaistnienia.
                • W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników Platformy, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
                • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia Użytkownika w przypadku, gdy jest ono niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, z polityką Administratora lub z postanowieniami Regulaminu.
                • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Platformy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Platformy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
                • Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Platformie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach funkcjonalności świadczonych poprzez Platformę.
                • Użytkownik Platformy zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników Platformy jak i Platformy.
                • Użytkownik ma obowiązek poinformować Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem o szczegółach wykonywanych Usług, w tym prawie do reklamacji oraz możliwości lub braku możliwości odstąpienia od wykonania świadczenia oraz wszelkich innych obowiązkach wobec nich, a wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
                • Sprzedawca umieszcza na Platformie zdjęcia, logotypy, treści udzielając Administratorowi licencji na możliwość umieszczania ich na Platformie oraz na ich rozpowszechnianie, udostępnianie, w celu realizacji postanowień Regulaminu oraz dla celów marketingowych.
                • Sprzedawca oświadcza, że nie narusza praw autorskich jakichkolwiek podmiotów, a także jest uprawniony do nadawania licencji, sublicencji do praw własności intelektualnej przekazanych Administratorowi materiałów.
                • Administrator może zaprzestać w trybie natychmiastowym świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik :
                 • w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Platformie,
                 • zamieszcza w Platformie treści bezprawne,
                 • dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
                 • w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Platformy,
                 • nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni, po wcześniejszym poinformowaniu go tym fakcie przesyłając stosowną informację do Użytkownika.
                • Komunikaty wysyłane przez Administratora są przesyłane na podany w Koncie Użytkownika Platformy adres e-mail.
                • Zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi Platformy dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
                • Użytkownik Platformy lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail artdealers@gmail.com, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
                • W ramach Platformy zabronione jest działanie Użytkownika Platformy, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
                 11.
                 OPŁATY
                 • Cennik opłat Platformy umieszczony jest pod adresem https://artdealers.pl/pages/regulamin-sklepu
                 • Płatności realizowane są przez Użytkowników na podstawie wystawionej przez Administratora faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

                  

                  12.
                  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
                  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
                   • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników Platformy z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
                   • utratę przez Użytkowników Platformy danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);
                   • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Platformy;
                   • podanie przez Użytkowników Platformy nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta lub korzystaniu z Platformy;
                   • inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika Platformy warunków niniejszego Regulaminu;
                  • Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Sprzedającym a Kupującym umowy , w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej Umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.

                   REKLAMACJE
                   13.
                   1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
                   2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:
                   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
                   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
                   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
                   4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
                    1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres podany przez osobę, od której zakupiliśmy towar lub listem poleconym na adres podany przez sprzedawcę od którego zakupiliśmy towar, ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL https://artdealers.pl/pages/kontakt zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
                    2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
                    3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
                    4. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
                    5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
                    6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
                    7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
                    8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
                    9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
                    10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
                    11. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
                    12. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego

                   14.
                   KOMUNIKACJA POMIĘDZY ADMINISTRATOREM A UŻYTKOWNIKAMI PLATFORMY

                   • Komunikacja pomiędzy Administratorem a Użytkownikami Platformy odbywa się za pośrednictwem: wewnętrznej funkcjonalności Platformy oraz poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane przy rejestracji zgodnie z § 6. Regulaminu.
                   15.
                   REZYGNACJA/ODSTĄPIENIE

                   1. Użytkownik Platformy może w dowolnym momencie zrezygnować z użytkowania Platformy ze skutkiem natychmiastowym.
                   2. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika Platformy powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres artdealersapp@gmail.com przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego przy rejestracji Konta Użytkownika Platformy. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
                   3. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 nie ma wpływu na transakcje i zamówienia będące w trakcie realizacji.
                   4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://artdealers.pl/pages/regulamin-sklepu Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
                   5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
                   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
                   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
                   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

                   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
                   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
                   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
                   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
                   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
                   9. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
                   10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
                   11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
                   12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
                    1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres podany przez osobę sprzedającą lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
                    2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
                    3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
                    4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
                    5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
                    6. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
                    7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
                    8. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)
                    9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
                    10. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

                    

                    16.
                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                    • Regulamin jest dostępny pod adresem https://artdealers.pl/pages/regulamin-sklepu
                    • Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od poinformowania Użytkowników Platformy droga elektroniczną o wprowadzonych zmianach
                    • Jeżeli Użytkownikiem Platformy jest Konsument informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika Platformy będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

                    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

                    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

                    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

                    • Użytkownik Platformy będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
                    • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
                     • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem Platformy a Platformą;
                     • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
                     • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
                    • Jeżeli Użytkownikiem Platformy jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
                    • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

                     

                    Załączniki do Regulaminu

                     

                    1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
                      – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

                     

                    Prawo odstąpienia od umowy

                    1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
                    2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
                    3. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
                    4. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;
                    5. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;
                    6. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..
                    7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

                    …………………………………………………………………………………………………. działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

                    o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

                    (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

                    1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

                    Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

                    1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
                    2. Skutki odstąpienia od umowy

                    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

                    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

                    Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

                    Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

                    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

                    1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                     

                    Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

                     

                     

                    Adresat: 

                    StartUp ………………………………………..

                    Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

                    Ul. ……………..

                    … - ……… ………………………………………….


                    e-mail – ………………………….., telefon……………………

                     

                     

                    Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

                    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

                    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

                    Adres konsumenta(-ów)

                     

                     

                    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                     

                    Data

                     

                    (*) Niepotrzebne skreślić.